Ἄρθρο – φωτογραφία ἀπὸ τὸν/τὴν @aienaristeuein.

Source: ….Σαν σύνορο…..